Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden zwembadbezoek
Definities
Partijen :
de gebruiker van de diensten van het zwembad (= abonnementhouder) en Sportbedrijf Nunspeet BV (= abonnementgever)
Abonnement:
een maand-, kwartaal- of jaarabonnement door Sportbedrijf Nunspeet BV afgegeven aan de abonnementhouder
E-ticket:
het document dat wordt besteld en betaald op de website van Sportbedrijf Nunspeet BV en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs
Meerbadenkaart: 
een kaart, waarin de gebruiker een groot aantal keren gebruik kan maken van bepaalde specifieke activiteiten binnen Sportbedrijf Nunspeet BV
Zwemleskaart: 
een kaart, waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan bepaalde zwemlesactiviteiten
Abonnementhouder: 
een natuurlijke persoon die een abonnement, een zwemleskaart of een meerbadenkaart koopt
Bezoeker: 
een natuurlijke persoon die een abonnementhouder is van een losse kaart van een E-ticket heeft gekocht .
 1. Algemeen
 1. Sportbedrijf Nunspeet BV is gerechtigd de op het abonnementschap van het E-ticket van applicatie algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een abonnementhouder een wijziging niet te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging (en) hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportbedrijf Nunspeet BV zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de abonnementhouder geacht wordt de wijziging (en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd,ontvangt de abonnementhouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie. Dat geldt niet voor E-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd.
 2. Sportbedrijf Nunspeet BV zich het recht voor om faciliteiten van Sportbedrijf Nunspeet BV tijdelijk te sluiten (muv feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
 3. Sportbedrijf Nunspeet BV houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website www.sportbedrijfnunspeet.nl
 4. Sportbedrijf Nunspeet BV zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.sportbedrijfnunspeet.nl. Standaard worden tarieven per 1 januari verhoogd.
 5. Sportbedrijf Nunspeet BV kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid vrij. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Sportbedrijf Nunspeet BV en de abonnementhouder. De toegangsregels zijn zichtbare opgehangen in de toegangshal van de locatie. Bij overtreding van deze toegangsregels door abonnementhouder heeft Sportbedrijf Nunspeet BV het recht om het abonnement in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van abonnementsgelden.
 1. Zwemles kinderen: recht op inhalen of restitutie van lesgeld
 1. Zwemles komt te vervallen op officiële feestdagen. Deze lessen worden niet gerestitueerd. In het tarief van de lesgelden wordt rekening gehouden met het uitvallen van de lessen tijdens feestdagen.
 2. Verzuim: Als uw kind één keer een les overslaat, hoeft u dit niet te melden bij de receptie.
 • Ziekte Als uw kind ziek is kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden bij de receptie. Bij ziekmelding gelden de volgende regels: Vanaf het moment van uw melding wordt uw kind als ziek geregistreerd.
 • Nadat u uw kind heeft beter gemeld, wordt uw maandkaart verlengd met de periode dat uw kaart nog geldig was op het moment van de ziekmelding.
 • Deze regeling gaat niet op als u dit achteraf aan ons meldt of door afwezigheid door vakantie.
 • De eerste twee weken na de ziekmelding zijn altijd voor uw eigen risico.
 • Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
 1. Inschrijving van abonnementen
 1. De inschrijving geschiedt met opgave van naam, adres- en contactgegevens. In geval van een betaling door middel van automatische incasso wordt gevraagd naar een of geldig legitimatiebewijs en een recent bankafschrift met bankpas (niet ouder dan 2 maanden), waarvan een kopie zal worden gemaakt en in de administratie van Sportbedrijf Nunspeet BV bewaard zal worden.
 2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem / haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Sportbedrijf Nunspeet BV en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Sportbedrijf Nunspeet BV gedraagt ​​zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A / D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 8a.
 4. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. Deze zijn beschikbaar bij de kassa en op de website van Sportbedrijf Nunspeet BV. Na betaling van inschrijfgeld ontvangt de deelnemer een lidmaatschapspas.
 1. Geldigheid abonnement / meerbadenkaart / zwemleskaart
 1. Meerbadenkaart: Een meerbadenkaart van 10 lessen heeft een geldigheid van 11 weken vanaf aankoopdatum. 
 2. Zwemles: De leskaart gaat in op de dag van de eerste zwemles en is één maand geldig. Vanaf dat moment de geldigheid van de nieuwe maandkaart steeds direct aan op de sluit maandkaart. U bent dus steeds aansluitend in het bezit van een geldige maandkaart. De zwemleskaart is geldig tot de afgesproken datum.
 1. Geldigheid E-ticket
Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
 1. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang elektronisch gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt worden.
 2. De barcode niet vouwen of beschadigen, anders kan de barcode niet gelezen worden.
 3. Het E-ticket is alleen geldig als de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via een beelddrager zoals een smartphone.
 4. E-tickets zijn niet gebonden aan een dag van tijdstip en zijn geldig tot de laatste openingsdag in het jaar van aankoop. (Dat is vaak 31 december, maar bij buitenbaden kan dat 1 september zijn).
 1. Betaling
 1. Betaling van meerbadenkaarten en abonnementen geschiedt direct aan de kassa, door middel van contante betaling of betaling per iDEAL, maestro (pin) of via automatische incasso.
 2. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL. Tarieven op de website van Sportbedrijf Nunspeet BV zijn inclusief btw.
 1. Automatische incasso bij abonnementen
 1. In geval van automatische incasso zullen de abonnementsgelden maandelijks in de periode tussen de 1e en de 5 e  dag van de volgende maand van de rekening van de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven.
 2. Indien de afschrijving, om welke ook, niet kan plaatsvinden wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt € 9, - aan stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid / de klant twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid / de klant na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Zie 7 c en e.
 3. De wettelijke storneringstermijn (terugboekingstermijn) bedraagt ​​56 dagen.
 4. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen, zulks na herinneringsnota of andere schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.
 5. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Sportbedrijf Nunspeet BV worden gemaakt door de deelnemer aan Sportbedrijf Nunspeet BV te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten 20% van het aan Sportbedrijf Nunspeet BV verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, -, waaromtrent geen bewijs betaamt te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Sportbedrijf Nunspeet BV de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht de deelnemer daarvan op de hoogte is.
 1. Abonnementsbewijs
 1. Door Sportbedrijf Nunspeet BV wordt een abonnementsbewijs verstrekt in de vorm van een pas. Deze pas, die persoonlijk persoonlijk en niet overdraagbaar is  dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Sportbedrijf Nunspeet BV. De pas is een naam en pasfoto van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies van beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt Sportbedrijf Nunspeet BV € 5, - in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een toegang tot de faciliteiten van Sportbedrijf Nunspeet BV geweigerd worden.
 2. De directie is bevoegd bij wanbetaling en / of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en / of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Sportbedrijf Nunspeet BV niet langer mogelijk is. Dit laat een onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot een nakoming van de tussen partijen overeenkomst.
 1. Beëindiging van wijzigingen abonnementen en E-tickets
  1. Abonnementen worden zonder opzegging automatisch met een zelfde periode verlengd. Opzegging van een abonnement via een opzegformulier te geschieden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie. De opzegtermijn is twee kalendermaanden voor jaarabonnementen en één kalendermaand overige abonnementen. Het wijzigen van het abonnementschap geschiedt op dezelfde wijze.
  2. Gedurende de eerste contractenperiode is een tussentijdse opzegging van een abonnement niet mogelijk, tenzij sprake is van het gestelde bij e.
  3. Het gestelde bij punt a is niet van applicatie op buitenbadabonnementen.
  4. Tussentijdse opzegging of opschorting van een jaar- of kwartaalabonnement en van meerbadenkaarten is niet mogelijk, tenzij sprake is van het gesteld bij c.
  5. In geval van een medische aandoening van zwangerschap die het sporten voor meer dan 3 weken belemmert, wordt de overeenkomst tussentijds maximaal 3 maanden opgeschort, mits de aanvang van de medische aandoening binnen de eerste 6 maanden van het jaarabonnement plaats vindt. Sportbedrijf Nunspeet BV kan een doktersverklaring vragen.
  6. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is blijft het lidmaatschap van kracht en voldaan de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
  7. E-tickets kennen geen wettelijke 'afkoelingsperiode' van 7 dagen omdat het om een ​​vorm van vrijetijdsbesteding gaat. E-tickets kunnen niet omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 2. Aansprakelijkheid
 1. Aanwezigheid van deelname aan enige activiteit binnen Sportbedrijf Nunspeet BV is een plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder / wettelijke vertegenwoordiger geheel onverlet.
 2. Sportbedrijf Nunspeet BV is niet aansprakelijk voor enig letsel van ongeval, zoekgeraakte voorwerpen van diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet van bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers van leiding van Sportbedrijf Nunspeet BV.
 3. Sportbedrijf Nunspeet BV is geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische plaatsing.
 4. Indien er door overmacht geen activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld en E-tickets worden niet gerestitueerd.
 5. Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sportbedrijf Nunspeet BV. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoorletsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwem- of sportzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Sportbedrijf Nunspeet BV heeft het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.
 6. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Sportbedrijf Nunspeet BV mocht ontstaan, is deze beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding / uitkering in aanmerking komt. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Sportbedrijf Nunspeet BV gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000 per schadegebeurtenis.
 7. E-tickets: Sportbedrijf Nunspeet BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres naast het niet naar het ingevoerde emailadres.
 1. Privacy
Sportbedrijf Nunspeet BV houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in het Privacybeleid van Sportbedrijf Nunspeet BV.
Sportbedrijf Nunspeet BV maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto's. De website en onze sociale media-pagina's zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en / of sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties / partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken.
Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlands Recht van applicatie.
Cookie instellingen